หลักในการคำนวณหาถังเก็บน้ำภายในบ้าน

หลักในการคำนวณหาขนาดถังเก็บน้ำภายในบ้าน มีดังนี้

- สมาชิกในบ้านมี 1-2 คน ควรเลือกใช้ถัง 550 ลิตร

- สมาชิกในบ้านมี 3-4 คน ควรเลือกใช้ถัง 700 ลิตร

- สมาชิกในบ้านมี 4-5 คน ควรเลือกใช้ถัง 1,000 ลิตร

- สมาชิกในบ้านมี 7-8 คน ควรเลือกใช้ถัง 1,500 ลิตร

- สมาชิกในบ้านมี 9-11 คน ควรเลือกใช้ถัง 2,500 ลิตร

สูตรในการคำนวณ

สมาชิกในบ้าน x 200 (ปริมาณน้ำที่คนใช้ใน 1 วัน) x จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ

 

 

ดูผลิดภัณฑ์ทั้งหมด